+381 (0)11/ 38-35-150
+381 (0)69/ 77-67-30
+381 (0)63/ 77-67-307

Pravila i usloviPravila i uslovi izdavanja i korišćenja  „AFEJA kartice”

Privredno društvo „Afeja” d.o.o., izdaje  karticu koja ostaje u njenom vlasništvu (u daljem tekstu: izdavalac kartica).

Korisnik kartice može da postane svaka punoletna osoba, porodica ili firma iz zemlje ili inostranstva koja ispuni pristupnicu (u daljem tekstu: korisnik kartice).

Popunjavanjem pristupnice postajete korisnik kartice i tako se saglašavate sa svim uslovima ovih pravila i pristajete da periodično primate promotivne i informativne materijale.

Nakon ispunjenja pristupnice, a pre slanja kartice korisnik je dužan da plati naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama za usluge. Naknada se plaća za period korišćenja od 12 (dvanaest) meseci i korisnik kartice nema pravo na povraćaj naknade  ukoliko otkaže korišćenje kartice pre isteka navedenog roka.

Kartica glasi na ime, neprenosiva je i može je koristiti samo lice čije ime je na kartici, član porodice čije prezime je na kartici i član kolektiva firme čiji naziv je na kartici.

Korisnik kartice je u obavezi da proveri ispravnost podataka na kartici, te da o eventualnim nedostatcima bez odlaganja obavesti izdavaoca kartice.

Korisnik kartice je dužan da pismeno prijavi svaku promenu ličnih podataka u roku od 7 (sedam) dana od nastanka promene.

U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik kartice je obavezan da nestanak kartice prijavi na broj telefona 011/3836405 i e-mail info@afeja.com. Korisniku će se dodeliti nova kartica. Za novu karticu korisniku će biti zaračunati troškovi izrade i slanja po važećoj Odluci o naknadi za usluge.

Ukoliko korisnik nakon prijave nestanka pronađe karticu, ne sme je koristiti, već je dužan da o tome bez odlaganja obavesti izdavaoca kartice.

Popust je moguće ostvariti isključivo kod članova izdavaoca kartica.

Karticu nije moguće koristiti kao sredstvo plaćanja.

Izdavalac kartice ne odgovara za eventualne sporove povodom kvalitativnih i kvantitativnih nedostataka usluga/proizvoda.

Sve reklamacije na kvalitet usluga/proizvoda korisnik kartice rešava neposredno na mestu pružene usluge/uručenog proizvoda.

Izdavalac kartice ne snosi odgovornost za potencijalno odbijanje člana kluba da prihvati karticu.

Korisnik je saglasan da mu izdavalac kartica šalje SMS poruke ili e-mail – ove bitne za korišćenje kartice i da bude obavešten o akcijama i inovacijama članova kluba.

Uvid u zajedničke ili pojedinačne akcije i inovacije u poslovanju članova kluba, korisnik može da ostvari i putem besplatnog internet servisa izdavaoca kartice (www.afeja.com).

Kartica se automatski, bez prethodnog zahteva korisnika kartice, obnavlja ukoliko korisnik unapred uredno ispuni svoju obavezu u skladu sa Odlukom o naknadama za usluge. Ukoliko korisnik u pisanoj formi ne otkaže korišćenje 30 (trideset) dana pre isteka perioda važenja kartice, zaračunava se godišnja naknada za period od narednih 12 (dvanaest) meseci, kao i drugi troškovi (izrade i slanja kartice).

Obnovljena kartica izdaje se korisniku katice u mesecu isteka perioda važenja postojeće kartice. Korisnik kartice je obavezan da isteklu karticu uništi tako da se podaci sa nje ne mogu iskoristiti.

Korisnik kartice može u svakom trenutku da otkaže korišćenje kartice pisanom izjavom i vraćanjem presečene kartice izdavaocu kartice.

Svaka kartica sadrži serijski broj i strogo se zabranjuje njeno umnožavanje.

Izdavalac kartice zadržava jednostrano pravo izmene ovih pravila i uslova izdavanja i korišćenja kartica o čemu će na odgovarajući način obavestiti korisnika kartice, bez obaveze da korisniku kartice obrazloži svoju odluku. 

U slučaju spora nadležan je sud prema sedištu Afeje d.o.o.

Opis i iznos naknade (izvod iz Odluke o naknadama za usluge):

Cene su izražene u bodovima ( 1 bod = 1 evro) i važe od 27.05.2010. godine.

Plaćanje je avansno na tekući račun društva 325-9500700002891-58 OTP banke Srbije AD Novi Sad, svrha plaćanja «naknada za korišćenje kartice». Uplate se vrše u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate.

Direktor

 

Mia Živadinović


Prijava ›

Korisničko ime

Lozinka

 

Pretraga obrazaca ›

Crvena linija

Zdravstveni turizam Turistički klub Srbije afeja